RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

przy

Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-710,  ul. Jankowskiego 2
tel. 32 242 09 49   fax 32 242 09 49

http://www.zs5.eu    e-mail: sekretariat@zs5.eu

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Rudzie Śląskiej kształci w zawodach


Nazwa zawodu


Opis zawodu

Uzyskane kwalifikacje

Praktyczna nauka zawodu

Możliwość kontynuacji nauki

Ślusarz


podstawa programowa
Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze wyrabiają m.in. klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien. Zajmuje się również obróbką skrawaniem. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej. Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu. Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski. M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Górnik eksploatacji podziemnej


podstawa programowa
W trakcie trzyletniej nauki w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej uczeń wykonuje prace w przodkach zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i instrukcjami roboczymi. Posługuje się w zależności od potrzeb narzędziami ręcznymi lub mechanicznymi. Montuje, demontuje i utrzymuje w sprawności wszelkiego typu uzbrojenie i wyposażenie wyrobisk w celu zapewnienia ciągłości ruchu kopalni. Posługuje się różnego typu wielokrążkami, windami, lewarami, zestawem narzędzi ślusarskich, siekierą, piłą, kilofem, łopatą itp. Nauka trwa 3 lata. W tym czasie uczniowie uczęszczają na zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: budowa i eksploatacja maszyn górniczych, elektrotechnika i automatyka, eksploatacja złóż oraz odbywają zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową. M.11. Eksploatacja złóż podziemnych. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Elektryk


podstawa programowa
Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych. Dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń. Obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi, wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów. Ponadto wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w liniach kablowych i napowietrznych. Eksploatuje urządzenia ochrony odgromowej i środki ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych. Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny