RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
w Rudzie Śląskiej

Zespół ten jest placówką oświatowo-wychowawczą realizującą zadania z zakresu przygotowania praktycznego uczniów, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu, prowadzącą dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, a także realizującą zadania z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych oraz inne zlecone przez szkoły, organy prowadzące, jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
W skład Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Zawodowego wchodzą:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego,
 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

pełna oferta kształcenia >>>

Zajęcia praktyczne

Centrum organizuje i prowadzeni zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych: zasadniczych, średnich i policealnych, w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych. Kształcimy w zawodach:

 • Krawiec
 • Kucharz
 • Elektryk
 • Murarz-tynkarz
 • Sprzedawca
 • operator obrabiarek skrawających
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik budownictwa
 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik informatyk
 • Technik pojazdów samochodowych

pełna oferta zajęć >>>

Kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

więcej o kursach >>>

Egzaminy zawodowe

Od wielu lat placówka jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w zakresie realizacji części praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, między innymi w następujących zawodach:
 • betoniarz-zbrojarz
 • elektryk
 • fryzjer
 • kucharz malej gastronomii
 • malarz - tapeciarz
 • mechanik- monter maszyn i urządzeń
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających
 • monter -elektronik
 • murarz
 • sprzedawca
 • ślusarz
 • technik elektronik
 • technik pojazdów samochodowych

wykaz zawodów >>>