RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Co powinieneś wiedzieć o nauce w technikum


Technika to szkoły kształcące w zawodzie, jednocześnie dajce możliwość uzyskania wykształcenia średniego. Zdanie matury otwiera drogę do podjęcia studiów wyższych. Kierunki nauki w technikum są zgodne z potrzebami rynku pracy i skupiają się na kształtowaniu mobilności zawodowej uczniów oraz postaw przedsiębiorczości.

Oferta edukacyjna techników w Rudzie Śląskiej została tak przygotowana by w pełni zaspokoić potrzeby gimnazjalistów oraz rynku pracy. Technika w naszym mieście to szkoły o dużej elastyczności, otwartości na potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania i aspiracje młodzieży.

Zgodnie z nową podstawą programową kształcenie ogólne w technikum jest kontynuacją kształcenia gimnazjum. Podobnie jak w liceum ogólnokształcącym przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym. W zakresie podstawowym nowe podstawy programowe poszczególnych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących są takie same dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego). Nauka w technikum przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe


Obecnie, by zdobyć tytuł technika, będziesz musiał zdać egzamin z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych dla danego zawodu. Większość zawodów składa się z 2 lub 3 kwalifikacji, ale są zawody, które zawierają ich więcej. Oczywiście by zdobyć tytuł technika, musisz również uzyskać średnie wykształcenie, czyli ukończyć naukę z zakresu przedmiotów ogólnych.


Dla każdego zawodu oznaczenie i ilość kwalifikacji jest inna np. Technik cyfrowych procesów graficznych (symbol zawodu 311911), który mieści się w obszarze Administracyjno-Usługowym (A), zawiera trzy kwalifikacje, tj.
A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania.
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.
A.55. Drukowanie cyfrowe.

Przykładowo zawód Technik mechanik (symbol zawodu 311504), który mieści się w obszarze Mechanicznym I Górniczo-Hutniczym (M), zawiera cztery kwalifikacje, tj.
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
M.20.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, Urządzeń i narzędzi.
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.


Egzaminy potwierdzające wiadomości teoretyczne i praktyczne z wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji odbywają się po zakończeniu nauki w danym obszarze (np. w drugiej, trzeciej lub czwartej klasie). Po zdaniu egzaminu otrzymasz Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zakresie jednej wyodrębnionej dla zawodu kwalifikacji.


Gdy uzyskasz świadectwa z wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu oraz wykształcenie średnie otrzymasz Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskując tytuł technika. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna lub Izby Rzemieślnicze.


Posiadając już tytuł technika, możesz ukończyć kurs z grupy pokrewnych dla Twojego zawodu kwalifikacji. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu zdobędziesz kolejny tytuł technika w innym zawodzie.


Obecnie rudzkie technika kształcą młodzież w następujących zawodach:
 • technik ekonomista 331403
 • technik hotelarstwa 422402
 • technik obsługi turystycznej 422103
 • technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
 • technik reklamy 333906
 • technik usług fryzjerskich 514105
 • technik pojazdów samochodowych 311513
 • technik górnictwa podziemnego 311703
 • technik telekomunikacji 352203
 • technik teleinformatyk 351103
 • technik informatyk 351203
 • technik spedytor 333108
 • technik logistyk 333107
 • technik elektryk 311303
 • technik cyfrowych procesów graficznych 311911
 • technik geodeta 311104
 • technik architektury krajobrazu 314202
 • technik budownictwa 311204
 • technik drogownictwa 311206
 • technik elektronik 311408
 • technik eksploatacji portów i terminali 333106