RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Placówka przygotowuje osoby dorosłe do uzyskania, uzupełnienia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz do pracy i życia we współczesnym świecie. W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
 • Gimnazjum dla Dorosłych
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych
W Centrum działa również:
 • Kształcenie kursowe dla osób dorosłych
Ośrodek Doradztwa Zawodowego
 • Ośrodek Doradztwa Zawodowego
 • Firma Symulacyjna „MOST”

Więcej informacji na sronie CKU >>>

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Przeznaczona jest dla osób, które mają ukończoną 5 klasę szkoły podstawowej i z różnych przyczyn nie kontynuowały edukacji. W Szkole Podstawowej dla Dorosłych przewiduje się tylko klasę 6.
Gimnazjum dla Dorosłych

W Gimnazjum tym mogą podjąć naukę osoby, które ukończyły szkołę podstawową mają 16 i nie podjęły dalszej nauki bądź wcześniej ukończyły I lub II klasę w innym gimnazjum, ale z różnych przyczyn musiały przerwać naukę i chcą kontynuować edukację.


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Przeznaczone dla osób, które po ukończeniu gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej chcą zdobyć wykształcenie średnie oraz przystąpić do egzaminu maturalnego. oraz dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych, którzy chcą kontynuować naukę.


Szkoła Policealna
dla Dorosłych

Szkoła kształci w zawodach:

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik informatyk
 • Technik administracji
 • Technik usług kosmetycznych
 • Opiekunka środowiskowa
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun w domu pomocy społecznej.
 • Technik masażysta

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Firma Symulacyjna „MOST”

Firma symulacyjna jest ośrodkiem kształcenia przyszłych pracowników biurowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. W Firmie Symulacyjnej organizowane są praktyki zawodowe dla uczniów o kierunku technik ekonomista, technik handlowiec. Firma kształci przyszłych pracowni-
ków biurowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.


Ośrodek Doradztwa Zawodowego

To miejsce, w którym młodzież rudzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych może poznać swoje predyspozycje zawodowe, poszerzyć wiedzę o sobie, zdobyć umiejętności odnalezienia swojego miejsca w życiu edukacyjnym i zawodowym oraz poznać zasady rządzące rynkiem pracy.