RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

przy

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski
w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska 41-709,  ul. Tołstoja 13
tel. 32 242 16 28   fax 32 24 20 467

www.tolstoj.eu    e-mail: tolstoj4@gmail.com

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Rudzie Śląskiej kształci w zawodachNazwa zawodu


Opis zawodu

Uzyskane kwalifikacje

Praktyczna nauka zawodu

Możliwość kontynuacji nauki

Operator obrabiarek skrawających


podstawa programowa
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
wykonywania programu obróbki technologicznej a obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. .
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych


podstawa programowa
Monter przygotowany jest do wykonywania prac związanych z budową komunalnej sieci wodociągowej, ciepłowniczej i sanitarnej. Rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, określa ich funkcje. Potrafi posługiwać się dokumentacją projektową. Wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, aparaturę kontrolno-pomiarową, wykonuje zabezpiecze-nia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. B.8. Wykonywanie robót związanych budową i remontem sieci komunalnych. B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Elektryk


podstawa programowa
Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych. Dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń. Obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi, wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów. Ponadto wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w liniach kablowych i napowietrznych. Eksploatuje urządzenia ochrony odgromowej i środki ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych. Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Ślusarz


podstawa programowa
Ślusarz jest przygotowany do wykonywania elementów maszyn i urządzeń, wykonywania połączeń, naprawiania elementów maszyn urządzeń i narzędzi oraz konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną. Ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń. Montuje maszyny po naprawie. Wykonuje konserwację narzędzi. M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Krawiec


podstawa programowa
Absolwent szkoły jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności usługowej w zakresie krawiectwa. W trakcie nauki poznaje sposoby dokonywania pomiarów krawieckich, doboru materiałów oraz modelowania wyrobów odzieżowych. Potrafi obsługiwać maszyny krawieckie-szwalnicze. A.12. Wykonywanie usług krawieckich. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Sprzedawca


podstawa programowa
Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej: sklepach, hipermarketach, w kioskach i na targowiskach oraz hurtowej. Obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji). Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży. Informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców, inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży. Zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp. A.18. Prowadzenie sprzedaży. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Cukiernik


podstawa programowa
Cukiernik przygotowuje surowce, dodatki i materiały pomocnicze w produkcji cukierniczej. Rozróżnia grupy produktów cukierniczych i ocenia ich wartość kaloryczną. Posługuje się normami i recepturami do wytwarzania wyrobów cukierniczych. Dobiera, obsługuje i nadzoruje prace maszyn i urządzeń w produkcji cukierniczej. Prowadzi wypiek i chłodzenie wyrobów cukierniczych. Sporządza półprodukty i wyroby gotowe z różnego rodzaju ciast, mas, kremów cukierniczych, pomad, polew, lukrów, ponczów i wyrobów owocowych. T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Piekarz


podstawa programowa
Piekarz swoją pracę wykonuje w zakładzie piekarskim. Do jego głównych zadań należy dostarczenie na rynek pieczywa o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Aby otrzymać dobrej jakości pieczywo musi zadbać o wysokiej klasy, a następnie przechować je w odpowiednich warunkach. Potem z tych surowców wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtuje wyroby, wypieka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz przygotowuje do sprzedaży. T.3. Produkcja wyrobów piekarskiej. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Fryzjer


podstawa programowa
Kształcenie w zawodzie fryzjer pozwala nabyć umiejętności: strzyżenia, upinania i fryzowania włosów oraz strzyżenia i pielęgnacji zarostu; golenia; farbowania i rozjaśniania włosów, farbowania wąsów i brody, farbowania brwi i rzęs, regulowania brwi, wykonywania masażu twarzy i głowy z wyjątkiem masaży leczniczych, wytwarzania peruk, dopinek i tresek. A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Wędliniarz


podstawa programowa
Wędliniarz posługuje się narzędziami do rozbioru tusz. Klasyfikuje mięso i przygotowuje je do obróbki. Rozróżnia wyroby garmażeryjne. Przestrzega przepisów BHP i ochrony środowiska. T.5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Lakiernik


podstawa programowa
Lakiernik przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych. Dokonuje lakierowania nadwozi i podwozi środków transportu, przygotowuje podwozia pod lakier, antykorozyjnie zabezpiecza środki transportu, przeprowadza renowację powłok lakierniczych. M.28. Wykonywanie prac lakierniczych. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Blacharz samochodowy


podstawa programowa
Blacharz samochodowy - rozróżnia techniki kształtowania blach, wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów samochodowych. Planuje proces naprawy lub wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych. Dobiera techniki naprawy nadwozi pojazdów samochodowych do rodzaju uszkodzenia; dobiera materiały, narzędzia, urządzenia oraz oprzyrządowanie do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych; przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy. Wykonuje demontaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych i czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych. Dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; przygotowuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych do zabezpieczania antykorozyjnego: wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów. M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Elektromechanik pojazdów samochodowych


podstawa programowa
Elektromechanik pojazdów samochodowych przygotowany jest do oceniania stanu technicznego elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić naprawę lub wymianę części i układów elektrycznych/elektronicznych samochodu. Rozróżnia metody diagnostyki, rozpoznaje układy, potrafi stosować diagnostykę komputerową w lokalizacji uszkodzeń. Potrafi dobrać narzędzia i przyrządy do naprawy. M.12 . Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Murarz-tynkarz


podstawa programowa
Murarz-tynkarz przygotowany jest do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych. Potrafi wykonywać murowane konstrukcje budowlane, tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Rozróżnia rodzaje materiałów budowlanych, sposoby wiązania, dobiera sprzęt i narzędzia do wykonywania robót budowlanych. B.18. Wykonywanie robót tynkarskich i murarskich. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Wędliniarz


podstawa programowa
Wędliniarz posługuje się narzędziami do rozbioru tusz. Klasyfikuje mięso i przygotowuje je do obróbki. Rozróżnia wyroby garmażeryjne. Przestrzega przepisów BHP i ochrony środowiska. T.5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny

do góry