RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Technikum nr 5

przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej
w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska 41-709,  ul. Planty Kowalskiego 3
tel. 32 7717110   fax 32 771-71-15

www.zsp5-rsl.pl    e-mail: zspmarkowej@poczta.fm

 



Technikum nr 5 w Rudzie Śląskiej kształci w zawodach



Nazwa zawodu


Opis zawodu

Uzyskane kwalifikacje

Praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne

Technik informatyk


podstawa programowa
Nauka zawodu technik informatyk to zawód dający kwalifikacje do montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

U prywatnych pracodawców
Technik cyfrowych procesów graficznych


podstawa programowa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania; obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii; przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych; wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych; prowadzenia procesów drukowania.

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania.
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.
A.55. Drukowanie cyfrowe.

U prywatnych pracodawców
Technik geodeta


podstawa programowa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów; wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości; zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości; wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.
B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.
B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.
B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

U prywatnych pracodawców
Technik obsługi turystycznej


podstawa programowa
Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną: przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki. Technik obsługi turystycznej może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.
U prywatnych pracodawców
Technik ochrony środowiska


podstawa programowa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
badania stanu środowiska; monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby; planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami; planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

R.7. Ocena stanu środowiska
R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.
U prywatnych pracodawców
Technik architektury krajobrazu


podstawa programowa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania inwentaryzacji terenów zieleni, opracowywania projektów elementów terenów zieleni, opracowywania kosztorysów na podstawie dokumentacji projektowej, prowadzenia prac w zakresie urządzania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni oraz opracowania dokumentacji powykonawczej.

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
U prywatnych pracodawców

do góry