RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Technikum nr 4

przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski
w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska 41-709,  ul. Tołstoja 13
tel. 32 242 16 28   fax 32 24 20 467

www.tolstoj.eu    e-mail: tolstoj4@gmail.com

 Technikum nr 4 w Rudzie Śląskiej kształci w zawodachNazwa zawodu


Opis zawodu

Uzyskane kwalifikacje

Praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne

Technik logistyk


podstawa programowa
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie zamówieniem klienta. Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji.
i magazynowania. A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach.

U prywatnych pracodawców
Technik elektryk


podstawa programowa
Technik elektryk zajmuje się badaniami i kontrolą urządzeń elektrycznych, diagnozuje problemy związane z eksploatacją i uruchamianiem urządzeń elektrycznych, potrafi czytać schematy elektryczne. Wykonuje instalacje elektryczne. Montuje maszyny i urządzenia elektryczne, lokalizuje uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Organizuje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych. Wykonuje pomiary elektryczne. Lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych. Montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców
Technik eksploatacji portów i terminali


podstawa programowa
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowanie do obsługi podróżnych m.in. w zakresie przekazywania informacji podróżnym, sporządzanie dokumentacji związanej z obsługą podróżnych, sprawdzania dokumentów podróżnych wymaganych w terminalach pasażerskich. Ważnym elementem nauki jest zdobycie umiejętności związanych z odprawą osób niepełnosprawnych, chorych, wymagających szczególnej opieki – także w sytuacjach kryzysowych. Absolwent potrafi obsługiwać urządzenia do kontroli osób, bagażu i towarów w portach morskich, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem bagażu oraz towarów. Możliwości zatrudnienia: Po ukończeniu kształcenia absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych, agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych terminalach lotniczych, samochodowych kolejowych.

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

U prywatnych pracodawców
Technik realizacji nagrań i nagłośnień


podstawa programowa
Technik realizacji nagrań i nagłośnień jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: realizowanie nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku; obsługiwanie systemu MIDI; realizowanie nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku; ponadto, rejestruje, montuje, przetwarza i archiwizuje materiał dźwiękowy. W trakcie nauki nabywa umiejętności w zakresie organizacji i planowania rozmieszczania systemów nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku, zarówno na imprezach plenerowych jak i w pomieszczeniach czy salach koncertowych. Potrafi konfigurować i obsługiwać konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu – przygotowuje i obsługuje systemy mikrofonowe. Stosuje różne sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku. Współpracuje z specjalistami w trakcie prac nagłośnieniowych.

S.2. Realizacja nagrań.
S.3. Realizacja nagłośnień.
W studiach nagrań, salach koncertowych lub nagłaśnianiu imprez (współpraca z artystami i zespołami muzycznymi)

do góry