RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Technikum nr 3

przy

Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-710,  ul. Jankowskiego 2
tel. 32 242 09 49   fax 32 242 09 49

http://www.zs5.eu    e-mail: sekretariat@zs5.eu

 Technikum nr 3 w Rudzie Śląskiej kształci w zawodachNazwa zawodu


Opis zawodu

Uzyskane kwalifikacje

Praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne

Technik ekonomista


podstawa programowa
Technik ekonomista wykorzystuje zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych. Sporządza typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług. Prowadzi rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz prowadzi korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych. Sporządza plany działania, a także oblicza jednostki organizacyjnej, a także oblicza wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej.

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
A.36. Prowadzenie rachunkowości.
W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców
Technik górnictwa podziemnego


podstawa programowa
Technik górnictwa podziemnego przygotowuje do pracy w zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych, kopalniach węgla kamiennego, rud i soli, biurach projektów, instytucjach naukowo-badawczych. Uczeń/słuchacz poza uczeniem się przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych realizuje praktykę zawodową odbywaną w warsztatach i kopalni (sztolnie szkoleniowe). Praca technika górnictwa podziemnego odbywa się w warunkach silnego zagrożenia, zapylenia, w wysokiej temperaturze, wilgotności i hałasie. Pracownik narażony jest również na zagrożenia wynikające z pracy maszyn i urządzeń górniczych.

M.11. Eksploatacja złóż podziemnych.
M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.
W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub w zakładach górniczych.
Technik telekomunikacji


podstawa programowa
Technik telekomunikacji przygotowuje się do wykonywania pomiarów i testów kontrolnych elementów, układów oraz urządzeń stosowanych w systemach telekomunikacyjnych. Uczeń poznaje budowę i obsługę przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do powyższych badań. Absolwent technikum telekomunikacji potrafi montować, eksploatować i konserwować urządzenia i sieci telekomunikacyjne, użytkować stanowiska teleinformatyczne, systemy telefonii stacjonarnej i komórkowej, systemy przesyłu sygnału radiowego i telewizyjnego oraz centrale telefoniczne. Projektuje proste układy elektroniczne, analogowe i cyfrowe. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych w zakładach pracy. Telekomunikacja to dziedzina techniki i nauki zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Zawód technika telekomunikacji stanowi szansę na dobra pracę związaną ze światem nowych technologii.

E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych.
E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej.
E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców
Technik teleinformatyk


podstawa programowa
Technik teleinformatyk jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych łączących umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji. Przede wszystkim buduje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę. Do zadań technika teleinformatyka może należeć projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi. Obsługa, budowa i projektowanie urządzeń oraz systemów teleinformatycznych wymaga od technika umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz samodzielności i chęci samodoskonalenia się. Technik teleinformatyk powinien posiadać duże uzdolnienia informatyczne, matematyczne i techniczne. Technicy teleinformatycy mogą wykonywać prace na stanowiskach: monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych, konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych, sprzedawców sprzętu i usług komputerowych, projektantów i administratorów sieci komputerowych, a także techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich.
E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców
Technik informatyk


podstawa programowa
Nauka zawodu technik informatyk to zawód dający kwalifikacje do montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców
Technik spedytor


podstawa programowa
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik spedytor jest przygotowanie absolwenta do organizacji transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego towarów eksportowanych lub importowanych oraz przewożonych na terenie kraju. Absolwent posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów z wykorzystaniem programów komputerowych oraz sieci internetowej. Określa i ustala potrzebne ilości taboru do przewozu przesyłek. Opracowuje rozkłady, instrukcje wysyłkowe i materiały informacyjne dla odbiorców przesyłek. Organizuje wyładunek i załadunek towarów do samochodów, wagonów i samolotów. Sporządza umowy z klientami oraz uzgadnia z nimi sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia i rachunki ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi. Nadzoruje stan techniczny pojazdów. Udziela pomocy technicznej w przypadku awarii.

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu.
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów.
W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców
Technik elektryk


podstawa programowa
Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych. Dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń. Obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie
z instrukcjami obsługi, wykonuje prace montażowe
i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów. Ponadto wykonuje prace montażowe
i eksploatacyjne w liniach kablowych i napowietrznych. Eksploatuje urządzenia ochrony odgromowej i środki ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych. Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny
i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
lub
u prywatnych pracodawców

do góry