RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Technikum nr 2

przy

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-711,  ul. Gliniana 2
tel. 32 244 49 00   fax 32 342 01 00

www.zsp2.eu    e-mail: sekretariat@zsp2.eu

 Technikum nr 2 w Rudzie Śląskiej kształci w zawodachNazwa zawodu


Opis zawodu

Uzyskane kwalifikacje

Praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne

Technik ekonomista


podstawa programowa
Technik ekonomista wykorzystuje zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych. Sporządza typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług. Prowadzi rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz prowadzi korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych. Sporządza plany działania, a także oblicza jednostki organizacyjnej, a także oblicza wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej.

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
A.36. Prowadzenie rachunkowości.
Firmy produkcyjne, usługowe, Urząd Skarbowy, banki
Technik hotelarstwa


podstawa programowa
Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo obsługuje ich w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Hotele w Zabrzu i Katowicach
Technik żywienia i usług gastronomicznych


podstawa programowa
Technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowuje i sporządza potrawy i napoje. Wykonuje również zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza obróbkę wstępną i cieplną zgodnie z zasadami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. Posługuje się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. T.6. Sporządzanie potraw i napojów.
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Restauracje w Rudzie Śląskiej i Katowicach lub w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
Technik obsługi turystycznej


podstawa programowa
Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną: przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki. Technik obsługi turystycznej może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.
Biura podróży w Rudzie Śląskiej i Katowicach
Technik organizacji reklamy


podstawa programowa
Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.
Agencje reklamowe w Rudzie Śląskiej i Katowicach
Technik handlowiec


podstawa programowa
Technik handlowiec organizuje prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży. Wykonuje prace związane z obsługa klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Prowadzi działania reklamowe i marketingowe, zarządza działalnością handlową przedsiębiorstwa. Sporządza dokumentację ekonomiczno-finansową stosując przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej.

A.18. Prowadzenie sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności handlowej
U prywatnych pracodawców. Firmy handlowe
w Rudzie Śląskiej
i Katowicach.

do góry