RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-700,  ul. Bujoczka 2
tel. 32 243 12 24   fax 32 244 00 11

www.zsp7.pl    e-mail: zsp7@zsp7.pl

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy

(szkoła tylko dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym)Rodzaj zajęć


Opis
Funkcjonowanie osobiste i społeczne


W ramach lekcji funkcjonowania osobistego e i społecznego szkoła realizuje następujące zdania:
- doskonalenie mowy ucznia, umożliwiającej porozumiewanie się z otoczeniem;
- ćwiczenie technik szkolnych (czytanie, pisanie) w zależności od możliwości ucznia;
- kształtuje praktyczne umiejętności matematyczne niezbędne w codziennym życiu;
- doskonali intuicyjne i szacunkowe poznawanie pojęć matematycznych, których uczeń nie jest w stanie zrozumieć;
- wdraża do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej.
Przysposabienie
do pracyW czasie zajęć szkoła przygotowuje uczniów do podejmowania pracy w następujących dziedzinach: - wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich;
- gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sprzątanie);
- prace poligraficzno-introligatorskie;
- prace ogrodnicze;
- prace biurowe, w tym obsługa kserokopiarki, faksu, przyjmowanie telefonów;
- opieka nad osobami starszymi;
- elementy bukieciarstwa;
- elementy tkactwa, szycia ręcznego i maszynowego;
- sporządzanie i wydawania posiłków;
- prace stolarskie;
- mycie szyb samochodowych i samochodów;
- pakowanie różnych przedmiotów;
- elementy dziewiarstwa;
- ceramika.


Wychowanie fizyczne


W ramach lekcji wychowanie fizycznego rozwijane są u ucznia podstawowe cechy motoryki: siłę, szybkość, wytrzymałość.
Kształtowany jest nawyk prawidłowej postawy.
Dąży się do ogólnego usprawnienia ruchowego z ukierunkowaniem na kształcenie sprawności przydatnych do życia.
Religia


W czasie lekcji religii szkoła realizuje następujące zadania:
Utrwalanie postawy poszanowania miejsc świętych;
Kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła;
Wychowanie do aktywnego przeżywania liturgii;
Wdrażanie do spotkania z Bogiem w modlitwie;
Kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych; Zachęcanie do wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach;


Zajęcia kształtujące kreatywność


W czasie zajęć kształtujących kreatywność rozwijane są umiejętności artystyczne uczniów, poszerzane jest twórcze i kreatywne myślenie. Uczniowie rozwijają swój zmysł estetyki, postawy ciekawości i otwartości.

Zajęcia sportowe


Głównym celem zajęć sportowych jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania pod okiem nauczyciela. Zajęcia wspomagają harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów, przygotowują do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijają poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.


Zajęcia rewalidacyjne


W czasie zajęć rewalidacyjnych rozwijana jest percepcja wzrokowa, ruchowa i słuchowa. Podnoszona sprawność grafomotoryczna. Uzupełniana i wzbogacana jest wiedza o świecie oraz zasób słownictwa.
W trakcie zajęć nauczyciel wzmacnia mocne strony ucznia. Zachęca go do pracy oraz pomaga pokonać trudności.


Wymagane dokumenty

  • Podanie
  • Życiorys
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum
  • Opinia wychowawcy klasy
  • Zgłoszenie absolwenta
  • Badania kwalifikujące do zawodu (skierowanie otrzymasz w naszej szkole)
  • Karta zdrowia ucznia z bilansem
  • 3 zdjęcia
  • Zaświadczenie o przewidywanym przyjęciu na praktyczną naukę zawodu od pracodawcy

do góry