Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Rekrutacja rok szkolny 2024/2025

Od 13 maja do 17 czerwca 2024 roku rekrutacja uczniów do klas pierwszych 

 

DROGI ÓSMOKLASISTO
PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO NASZEJ SZKOŁY
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI 


 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6
w Rudzie Śląskiej

 

Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 jest złożenie w sekretariacie teczki z następującymi dokumentami:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwestionariuszem osobowym kandydata 
  (pobierz wzór wniosku doc lub pdf
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ,
 • Zaświadczenie z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty ,
 • Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ,
 • Opinia psychologa (dołączyć w przypadku braku ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),
 • Zaświadczenie o przewidywanym przyjęciu na praktyczną naukę u pracodawcy,
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - skierowanie na badania wydaje szkoła,
 • Karta Zdrowia ucznia z bilansem,
 • 3 zdjęcia legitymacyjne.

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Rudzie Śląskiej


Warunkiem przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest złożenie w sekretariacie teczki z następującymi dokumentami

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwestionariuszem osobowym kandydata 
 • (pobierz wzór wniosku doc lub pdf
 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego•
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Opinia psychologa szkolnego (jeśli brakuje aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • Trzy zdjęcia
 • Karta zdrowia ucznia

Zasady rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 Specjalnej
oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Ślaskiej

Zalączik 1 - BSIs6                                                                                             Załącznik 2 SPDP


Zapraszamy !

 

Harmonogram rekrutacji


Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
(wniosek+ aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
od 13 maja do 17 czerwca 2024 roku
(do godz. 1500
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od  21 czerwca
do  5 lipca 2024 roku (do godz. 1500
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.
do 11 lipca 2024 roku
(do godz. 1500)
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 12  lipca 2024 roku
5
Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom.
 
od 13 maja 2024 roku 
6 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
od 12 do 18 lipca 2024 roku
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 19 lipca 2024 roku  (do godz. 1400)
8 Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe)   

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Rozdział 6 art. 130 - 164 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz.U. 2023 r. poz. 900 tj. ze zm.).
- w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
- Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116 ze zm.).
- Zasady rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 oraz do Szkoły Przysposabiającej Do Pracy w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej (pdf)