Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 ze zm.), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 7 z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Bujoczka 2, reprezentowany przez Dyrektora szkoły Joannę Szwajnoch.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@zsp7.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych szkole, związanych z realizacją zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniom bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
3. W pozostałych przypadkach, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. III dane mogą być przekazywane:
1. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
2. Podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, między innymi takim jak: policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy, ośrodek pomocy społecznej;
3. Podmiotom lub organom którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji płatniczej lub innej usługi lub czynności;
4. Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej reprezentowany przez Dyrektora szkoły.
5. Podmiotom lub organom, którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych w przepisach RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
- dostępu do treści swoich danych osobowych;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych art. 18 RODO;
- przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 21 RODO

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INOFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
- ustawowym,
- wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzje podejmowane przez szkołę nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.

- Klauzula informacyjna RODO - dostęp do informacji publicznej (pdf)
- Klauzula informacyjna RODO - FACEBOOK (pdf)
- Klauzula informacyjna RODO - monitoring wizyjny (pdf)
- Klauzula informacyjna RODO - dla kontrahentów, dostawców, wykonawców i partnerów (pdf)
- Klauzula informacyjna RODO - dla podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (pdf)
- Klauzula informacyjna RODO - zgłoszenie naruszenia (pdf)