Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej/strony internetowej Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej


Data publikacji strony internetowej:
BIP Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej 30.10.2014 r.
Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej 8.02.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
BIP Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej 12.02.2024 r.
Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej 16.01.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wymagania, które nie zostały spełnione:
1. część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu,
2. dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
4. niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
5. formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
Wyłączenia:
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.03.2024 r.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz o sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Szwajnoch, adres poczty elektronicznej zsp7@zsp7.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 243 12 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor Zespołu Szkół nr 7.

Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej mieszczący się przy ulicy Bujoczka 2

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Dla klientów dostępne jest jedno wejście:od ulicy Bujoczka 2 (wejście główne)
  - do budynku prowadzi wejście po kilku schodach bez dostosowania do osób niepełnosprawnych.
  - od ulicy Macieja (wejście boczne) – do budynku prowadzi wejście dostosowane dla wózków, drzwi otwierane ręcznie, odpowiednio szerokie. Wejście  jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  - nad wejściem głównym brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  - osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym (portiernia) są pracownicy obsługi.
 2. Sekretariat Szkoły znajduje się na parterze budynku, dla osób z niepełnosprawnością ruchową bez barier architektonicznych przy wykorzystaniu wejścia bocznego.
 3. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 4. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  - W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z przyciskami przystosowanymi dla osób niewidomych i słabowidzących
  - Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu guzów w kolorze żółtym.
  - Do sekretariatu oraz sal lekcyjnych znajdujących się w budynku dojście możliwe schodami lub windą.
  - W budynku jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, mieszcząca się na niskim parterze.
  - W budynku nie jest dostępna informacja o rozkładzie pomieszczeń.
  - W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
  - Oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób słabowidzących posiada winda. 
  - Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych. ograniczeniach.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  - W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej budynek boczny przy ulicy Bujoczka 2

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Dla klientów dostępne jest jedno wejście:
  - do budynku od ulicy Bujoczka 2, wejście po kilku schodach bez dostosowania do osób niepełnosprawnych.
  - nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  - Informacji udzielają pracownicy obsługi w budynku głównym (portiernia).
  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  - W budynku bocznym nie ma windy i oraz platformy
  - Schody oznakowane za pomocą żółto-czarnych taśm.
  - W budynku jest dostępna toaleta bez dostosowania do osób niepełnosprawnych.
  - W budynku dostępna jest informacja o rozkładzie pomieszczeń.
  - W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
  - Brak oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób słabowidzących.
  3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  - Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu Miasta z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
  4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  - W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego

  Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej sala gimnastyczna mieszcząca się przy ulicy Bujoczka 12a
  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
   Dla klientów dostępne dwa wejścia:
  - od ulicy Bujoczka 12a (wejście główne) – do budynku prowadzi wejście po kilku schodach bez dostosowania do osób niepełnosprawnych.
  - od Sali gimnastycznej (wejście boczne) – do budynku prowadzi wejście dostosowane dla wózków (pochylnia), drzwi otwierane ręcznie, odpowiednio szerokie. Wejście jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  - nad wejściem głównym brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  - osobami oddelegowanymi do udzielania informacji są pracownicy obsługi w budynku głównym szkoły (portiernia).
  2. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
  3. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  - W budynku bocznym nie ma windy i oraz platformy
  - Schody oznakowane za pomocą żółto-czarnych taśm.
  - W budynku jest dostępna toaleta bez dostosowania do osób niepełnosprawnych.
  - W budynku dostępna jest informacja o rozkładzie pomieszczeń.
  - W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
  - Brak oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób słabowidzących
  - Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych. ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
  5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  - W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.