Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Rudzie Śląskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 7 z siedzibą w 41-700 Ruda Śląska ul. Bujoczka 2, reprezentowany przez Dyrektora szkoły mgr Joannę Szwajnoch.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@zsp7.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych szkole, określonych przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
W pozostałych przypadkach, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. III dane mogą być przekazywane:

Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;.
Podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, między innymi takim jak: policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy, ośrodek pomocy społecznej;
Podmiotom lub organom którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji płatniczej lub innej usługi lub czynności;
Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
Podmiotom lub organom, którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych w przepisach RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

dostępu do treści swoich danych osobowych;
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17;
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych
18 RODO;
przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 21 RODO
VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INOFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
ustawowym,
wynikającym z umowy lub
warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzje podejmowane przez szkołę nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.