Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
I. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 7 z siedzibą
w 41-700 Ruda Śląska ul. Bujoczka 2, reprezentowany przez Dyrektora szkoły mgr Joannę Szwajnoch.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@zsp7.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych szkole, określonych przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
3. W pozostałych przypadkach, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
w treści zgody.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. III dane mogą być przekazywane:
1. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
2. Podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, między innymi takim jak: policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy, ośrodek pomocy społecznej;
3. Podmiotom lub organom którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji płatniczej lub innej usługi lub czynności;
4. Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej reprezentowany przez Dyrektora szkoły.
5. Podmiotom lub organom, którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. DZ. U. z 2019 r., poz. 553 z póź. zm.) i przepisów wykonawczych do ustawy,
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych w przepisach RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
• dostępu do treści swoich danych osobowych;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych art. 18 RODO;
• przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 21 RODO
VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. INOFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
• ustawowym,
• wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzje podejmowane przez szkołę nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.