Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Pedagog szkolny - Anna Atas
     Godziny dyżurów:
      poniedziałek    od  1000 do  1130
      wtorek             od   1200  do  1420
      środa               od   800  do  1200
      czwartek          od   800 do  1500
      piątek               od  900  do  1000  oraz   od  1330  do  1500 


       Anna Antas

Kompetencje pedagoga szkolnego:
Pedagog szkolny sprawuje opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami. Do obowiązków pedagoga należy w szczególności:
  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  4. Podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktycznych i wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, przy współpracy z rodzicami i nauczycielami.
  5. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 
Pani Anna Antas  pełni  funkcję koordynatora d/s profilaktyki
 
Rodzice i opiekunowie naszych uczniów również mogą skorzystać z pomocy pedagogicznej lub konsultacji.