Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Pedagog szkolny - Anna Atas
     Godziny dyżurów:
      poniedziałek    od  1230 do  1500
      wtorek             od   800  do  1230
      środa               od   800  do  1300
      czwartek          od  1130 do  1430
      piątek               od  800  do  1230


       Anna Antas

Kompetencje pedagoga szkolnego:
Pedagog szkolny sprawuje opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami. Do obowiązków pedagoga należy w szczególności:
  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  4. Podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktycznych i wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, przy współpracy z rodzicami i nauczycielami.
  5. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 
Pani Anna Antas  pełni  funkcję koordynatora d/s profilaktyki
 
Rodzice i opiekunowie naszych uczniów również mogą skorzystać z pomocy pedagogicznej lub konsultacji.