Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Psycholog szkolny

 
Godziny dyżurów:

wtorek          od  800 do 1300

środa            od 1300 do 1500
piątek           od 1300 do 1500 Katarzyna  Borowiec-Mańkowska 
Godziny dyżurów:

poniedziałek   od   800  do 1300
środa              od   800  do 1300
  Piotr Kowalik

Do zadań psychologa należy w szczególności:
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
  • wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
Rodzice i opiekunowie naszych uczniów również mogą skorzystać z pomocy psychologicznej lub konsultacji (w godzinach pracy psychologów).

Wsparcie w okresie zawieszenia zajęć w szkole uzyskasz  pod numerem telefonu: 797 33 55 88