Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Zespołu Szkół nr 7
w Rudzie Śląskiej

   

Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół nr 7  w okresie stanu epidemii
obowiązujące od  1 września 2020 r.

 

I. Organizacja zajęć w szkole

 • Do Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej (zwanego dalej szkołą) może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcjaużycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk.
 • Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonym miejscu przez Dyrektora szkoły.
 • W celu szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami ucznia zalecany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • W posiadaniu szkoły są termometry bezdotykowe, które mogą być użyte do pomiaru temperatury u uczniów i pracowników wchodzących na teren szkoły.
 • Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, to izoluje się ucznia w wyznaczonym miejscu („Izolatorium”) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Jeżeli zaistnieje taka potrzeba rodzic musi z uczniem udać się do lekarza i postępować zgodnie z jego zaleceniami.
 • Uczniowie nie mogą gromadzić się przed szkołą ani na jej terenie, mają obowiązek zachowania dystansu miedzy sobą.
 • W czasie przerw uczniowie, nauczyciele dyżurujący i przebywający w pokoju nauczycielskim oraz pozostali pracownicy szkoły mają obowiązek zasłaniania nosa i ust poprzez zakładanie maseczki.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk i dezynfekcja (po przyjściu do szkoły, na każdej przerwie, po powrocie z boiska i wyjściu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali (komputery, klawiatury, sprzęt gastronomiczny, przybory do ćwiczeń) wykorzystywane podczas zajęć należy na bieżąco dezynfekować.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem i zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 • Należy wietrzyć sale w czasie lekcji co najmniej raz na godzinę oraz w czasie przerwy.
 • Nauczyciele w klasach organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 min. (dotyczy to zwłaszcza zajęć zblokowanych).
 • Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie w czasie przerw będą korzystali z zielonych terenów szkolnych.
 • Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Do odwołania obowiązuje zakaz wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. Wyjątki stanowią:
 • wyjścia grupowe organizowane w ramach zajęć wychowania fizycznego na obiektach znajdujących się poza szkołą,
 • wyjście w ramach poznania bezpiecznej drogi do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, gdzie prowadzone są zajęcia praktyczne,
 • wyjazd uczniów na turnus rehabilitacyjny.
 • W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami.
 • Zasady korzystania z pracowni komputerowej znajdują się w odrębnym regulaminie*.
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy znajdują się w odrębnym regulaminie*.
 • Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, znajdują się w odrębnym regulaminie*.
 • Zasady korzystania z pracowni technologii gastronomicznej znajdują się w odrębnym regulaminie*.
 • Zasady korzystania z pracowni ogrodniczej znajdują się w odrębnym regulaminie.
 • Wszystkie regulaminy pracowni wymienione powyżej znajdują się na drzwiach wejściowych do danej pracowni i wewnątrz tej pracowni.
 • Nauka będzie odbywała się stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN ( wariant A).
 • Szkoła została podzielona na 4 strefy (obowiązek wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły wg ściśle określonego harmonogramu) tj.:
  Wejście główne
  sale nr: 6, 7, 15, 16, 17, 18
  sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, gabinet kierownika szkolenia
  praktycznego, księgowość
  Wejście boczne
  sale nr: 8, 9, 13, 14, 19, 19a, biblioteka, pracownia ceramiczna, gabinet pedagoga psychologa szkolnego, pielęgniarki szkolnej, pokój nauczycielski, pomieszczenie gospodarcze
  Budynek boczny
  pracownia ogrodnicza, pracownia przysposobienia do pracy
  Sala gimnastyczna
  sala gimnastyczna – wyjście B
  sala do tenisa stołowego, siłownia – wyjście A
 • Każda klasa ma przyporządkowana na stałe salę dydaktyczną, w której będą odbywały się wszystkie lekcje z wyłączeniem pracowni komputerowej, pracowni technologii gastronomicznej i ogrodniczej, do których uczniowie będą się przemieszczać na zajęcia z zachowaniem dystansu.
 • Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu kształcenia mieszanego tzw. hybrydowego - zajęcia stacjonarne w szkole i zdalne dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla przewlekle chorych- na podstawie opinii lekarza, dla uczniów mających orzeczenie o indywidualnym nauczaniu, w porozumieniu z organem prowadzącym i państwową powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną (wariant B) w przypadku pojedynczych uczniów.
 • Dyrektor będzie mógł podjąć decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i prowadzeniu kształcenia zdalnego przez wszystkich uczniów, za zgodą organu prowadzącego i pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego (wariant C) w przypadku dużego zagrożenia epidemicznego i przypadków zachorowań lub kwarantanny osób w szkole.
 • W przypadku wariantów B i C okres ten nie powinien być dłuższy niż 14 dni.
 • W czasie remontu budynku głównego i realizacji zajęć w placówkach wyznaczonych przez Organ Prowadzący - Miasto Ruda Śląska, obowiązują procedury funkcjonowania czasie epidemii przyjęte przez podmiot przyjmujący uczniów. Zajęcia w tych placówkach prowadzone będą z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla podmiotu przyjmującego uczniów Zespołu Szkól nr 7.

II.  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy wejściu głównym oraz na tablicach ogłoszeń umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Dyrektor i wyznaczony pracownik administracji prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.
 • Na terenie szkoły na każdym piętrze znajdują się opisane kosze do  wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek jednorazowych.  
 • dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

 III.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie  lub w izolacji w warunkach domowych.               
 • Pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, wprowadzono  rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych,a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 • W szkole wyznaczone jest pomieszczenie („Izolatorium”) wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 • Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,  aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły Dyrektor kontaktuje się z Państwowym Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym i stosuje się  do jego zaleceń. Dyrektor powiadamia również organ prowadzący szkołę.
 • Dyrektor ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i  stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Zawsze w przypadku wątpliwości Dyrektor zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologi
  cznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

                                      

      
                   
                                                                             

  
 


*.Obowiązywać będzie w  momencie uruchomienia zajęć w budynku głównym szkoły