Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Zespołu Szkół nr 7
w Rudzie Śląskiej

   

Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół nr 7  w okresie stanu epidemii
obowiązujące od  1 września 2021 r.

 

I. Organizacja zajęć w szkole

1. Do Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej (zwanego dalej szkołą) może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk.
4. Uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety zobowiązani są by myć ręce wodą z mydłem.
5. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonym miejscu przez Dyrektora szkoły.
6. W celu szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami ucznia zalecany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
7. W posiadaniu szkoły są termometry bezdotykowe, które mogą być użyte do pomiaru temperatury u uczniów i pracowników wchodzących na teren szkoły w przypadku zaobserwowanych objawów choroby.
8. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności w tym w szczególności gorączkę, kaszel), to izoluje się ucznia w wyznaczonym miejscu („Izolatorium”) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
9. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba rodzic musi z uczniem udać się do lekarza i postępować zgodnie z jego zaleceniami.
10. Uczniowie nie mogą gromadzić się przed szkołą ani na jej terenie, mają obowiązek zachowania dystansu miedzy sobą.
11. W czasie przerw uczniowie, nauczyciele dyżurujący i przebywający w pokoju nauczycielskim oraz pozostali pracownicy szkoły mają obowiązek zasłaniania nosa i ust poprzez zakładanie maseczki.
12. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk i dezynfekcja (po przyjściu do szkoły, na każdej przerwie, po powrocie z boiska i wyjściu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
14. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, obowiązuje:
     - zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
     - pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
     - przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali (komputery, klawiatury, sprzęt gastronomiczny, przybory do ćwiczeń) wykorzystywane podczas zajęć należy na bieżąco dezynfekować.
16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
17. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem i zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
18. Należy wietrzyć sale w czasie lekcji co najmniej raz na godzinę oraz w czasie przerwy.
19. Nauczyciele w klasach organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 min.
20. Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie w czasie przerw będą korzystali z zielonych terenów szkolnych.
21. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
22. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
23. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
24. Zajęcia pozalekcyjne mogą być realizowane w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – obowiązuje mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
25. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami.
26. Zasady korzystania z pracowni komputerowej znajdują się w odrębnym regulaminie.
27. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy znajdują się w odrębnym regulaminie.
28. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, znajdują się w odrębnym regulaminie.
29. Zasady korzystania z pracowni technologii gastronomicznej znajdują się w odrębnym regulaminie.
30. Zasady korzystania z pracowni ogrodniczej znajdują się w odrębnym regulaminie.
31. Wszystkie regulaminy pracowni wymienione powyżej znajdują się na drzwiach wejściowych do danej pracowni i wewnątrz tej pracowni.
32. Nauka będzie odbywała się stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN (wariant A).
33. Szkoła została podzielona na 4 strefy (obowiązek wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły wg ściśle określonego harmonogramu) tj.:
Wejście główne
sale nr: 6, 8, 15, 16, 17, 18
sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, gabinet kierownika szkolenia praktycznego, księgowość
Wejście boczne
sale nr: 8, 7, 13, 14, 19, 19a, biblioteka, pracownia ceramiczna, gabinet pedagoga i psychologa szkolnego, pielęgniarki szkolnej, pokój nauczycielski, pomieszczenie gospodarcze
Budynek boczny
pracownia ogrodnicza, pracownia przysposobienia do pracy
Sala gimnastyczna
sala gimnastyczna – wyjście B
sala do tenisa stołowego, siłownia – wyjście A
(nie obowiązuje w czasie ksztalcenia systemem hybrydowym)
34. Każda klasa ma przyporządkowana na stałe salę dydaktyczną, w której będą odbywały się wszystkie lekcje z wyłączeniem pracowni, do których uczniowie będą się przemieszczać na zajęcia z zachowaniem dystansu.
35. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu kształcenia mieszanego tzw. hybrydowego - zajęcia stacjonarne w szkole i zdalne dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla przewlekle chorych- na podstawie opinii lekarza, dla uczniów mających orzeczenie o indywidualnym nauczaniu, w porozumieniu z organem prowadzącym i państwową powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną (wariant B) w przypadku pojedynczych uczniów.
36. Dyrektor będzie mógł podjąć decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i prowadzeniu kształcenia zdalnego przez wszystkich uczniów, za zgodą organu prowadzącego i pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego (wariant C) w przypadku dużego zagrożenia epidemicznego i przypadków zachorowań lub kwarantanny osób w szkole.
37. W przypadku wariantów B i C okres ten nie powinien być dłuższy niż 14 dni.

 

II.  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym oraz na tablicach ogłoszeń umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Dyrektor i wyznaczony pracownik administracji prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
5. Na terenie szkoły na każdym piętrze znajdują się opisane kosze do wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek jednorazowych.
6. dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 

 III.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, wprowadzono rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
3. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie („Izolatorium”) wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły Dyrektor kontaktuje się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i stosuje się do jego zaleceń. Dyrektor powiadamia również organ prowadzący szkołę.
8. Dyrektor ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
9. Zawsze w przypadku wątpliwości Dyrektor zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.