Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Rekrutacja rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywać się będzie
od 17 maja do 21 czerwca  2021 roku.


DROGI ÓSMOKLASISTO

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO NASZEJ SZKOŁY 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6
w Rudzie Śląskiej

 

Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 jest złożenie w sekretariacie teczki z następującymi dokumentami:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwestionariuszem osobowym kandydata 
  (pobierz wzór wniosku doc lub pdf)
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ,
 • Zaświadczenie z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty ,
 • Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ,
 • Opinia psychologa (dołączyć w przypadku braku ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),
 • Zaświadczenie o przewidywanym przyjęciu na praktyczną naukę u pracodawcy,
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - skierowanie na badania wydaje szkoła,
 • Karta Zdrowia ucznia z bilansem,
 • 3 zdjęcia legitymacyjne.

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Rudzie Śląskiej


Warunkiem przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest złożenie w sekretariacie teczki z następującymi dokumentami

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwestionariuszem osobowym kandydata 
  (pobierz wzór wniosku doc lub pdf)
 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego• Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Opinia psychologa szkolnego (jeśli brakuje aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • Trzy zdjęcia
 • Karta zdrowia ucznia

Zasady rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 Specjalnej
oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Ślaskiej

Zalączik 1 - BSIs6                                                                                             Załącznik 2  SSPDP


Zapraszamy !

 

Harmonogram rekrutacji


Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
(wniosek+ aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku
(do godz. 1500
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
od  25 czerwca
do 14 lipca 2021 roku (do godz. 1500
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.
do 14 lipca 2021 r.
(do godz. 1500)
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 22 lipca 2021 roku
5
Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom.
 
od 17 maja do 26 lipca 2021 roku 
6 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.
od 13 do 18 sierpnia  2021 roku
8 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem** od 23  do 30 lipca 2021r.   (do godz. 15.00)
9 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 2 sierpnia 2021 roku  (do godziny 1400)
10 Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe)  
** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Rozdział 6 art. 130 - 164 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 tj. ze zm.).
- w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
- Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).
- Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
(Dz. U. z 2020 r. poz.1394. ze zm.).
- Zasady rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 oraz do Szkoły Przysposabiającej Do Pracy w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej (pdf)

Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.