Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Rekrutacja rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywać się będzie
od 15 czerwca do 4 lipca  2020 roku.

 

DROGI ÓSMOKLASISTO

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO NASZEJ SZKOŁY 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6
w Rudzie Śląskiej

 

Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 jest złożenie w sekretariacie teczki z następującymi dokumentami:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwestionariuszem osobowym kandydata
  (pobierz wzór wniosku doc lub pdf)

 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum

 • Trzy zdjęcia

 • Badania kwalifikujące do zawodu (skierowanie do Medycyny Pracy otrzymasz w naszej szkole)

 • Karta zdrowia ucznia

 • Opinia wychowawcy klasy (wzór)

 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (należy dostarczyć po zakończeniu roku szkolnego)

 • Opinia psychologa (jeśli brakuje aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)

Orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego (jeśli takie posiada) 


Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Rudzie Śląskiej


Warunkiem przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest złożenie w sekretariacie teczki z następującymi dokumentami

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwestionariuszem osobowym kandydata 
  (pobierz wzór wniosku doc lub pdf)
 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego• Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Opinia wychowawcy klasy (wzór)
 • Opinia psychologa szkolnego (jeśli brakuje aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • Trzy zdjęcia
 • Karta zdrowia ucznia

Orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego (jeśli takie posiada)


Zapraszamy !

Harmonogram rekrutacji


Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
(wniosek+ aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
od 15 czerwca do 4 lipca 2020 roku
(do godz. 1500
2 Dostarczenie do szkoły
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 
od  26 czerwca
do 10 lipca 2020 roku (do godz. 1500
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.
(do godz. 1500)
4 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji. do 11 sierpnia 2020 roku
5 Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezkwalifikowanych kandydatów. 12 sierpnia 2020 roku
6
Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom.
 
od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 roku 
7 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasity. od 13 do 18 sierpnia  2020 roku
8 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem** od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (do godz. 15.00)
9 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 12 sierpnia 2020 roku  (do godziny 1400)
** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia z poradni medycyny pracy, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 1500, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 

 


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Rozdział 6 art. 130 - 164 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
- Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
- Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 - Informacja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku  (pdf) Załącznik nr 1 do decyzji KO (pdf)

- Zasady rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 oraz do Szkoły Przysposabiającej Do Pracy w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej (pdf)