Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Rekrutacja rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywać się będzie
od 11 maja do 23 czerwca 2020 roku.

 

DROGI ÓSMOKLASISTO

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO NASZEJ SZKOŁY 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6
w Rudzie Śląskiej

 

Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 jest złożenie w sekretariacie teczki z następującymi dokumentami:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwestionariuszem osobowym kandydata
  (pobierz wzór wniosku doc lub pdf)

 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum

 • Trzy zdjęcia

 • Badania kwalifikujące do zawodu (skierowanie do Medycyny Pracy otrzymasz w naszej szkole)

 • Karta zdrowia ucznia

 • Opinia wychowawcy klasy (wzór)

 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (należy dostarczyć po zakończeniu roku szkolnego)

 • Opinia psychologa (jeśli brakuje aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)

Orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego (jeśli takie posiada) 


Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Rudzie Śląskiej


Warunkiem przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest złożenie w sekretariacie teczki z następującymi dokumentami

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwestionariuszem osobowym kandydata 
  (pobierz wzór wniosku doc lub pdf)
 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego• Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Opinia wychowawcy klasy (wzór)
 • Opinia psychologa szkolnego (jeśli brakuje aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • Trzy zdjęcia
 • Karta zdrowia ucznia

Orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego (jeśli takie posiada)


Zapraszamy !

Harmonogram rekrutacji


Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
(wniosek+ aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
od 11 maja do 23 czerwca 2020 roku
(do godz. 1500
od 22 lipca do 27 lipca
2020 roku            (do godziny 1500)
2 Dostarczenie do szkoły
świadectwa ukończenia zkoły podstawowej
oraz
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 roku
(do godz. 1500
  ---------------
3 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji. do 10 lipca 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku
4 Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezkwalifikowanych kandydatów. 13 lipca 2020 roku 17 sierpnia 2020 roku
5
Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom.
 
od 11 maja do 14 lipca 2020 roku  22 lipca do18 sierpnia 2020 roku
6 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasity. od 13 do 20 lipca 2020 roku 17  do 21 sierpnia 2020 roku
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 22 lipca 2020 roku               (do godziny 1400) 24 sierpnia 2020 roku (do godziny 1400)

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Rozdział 6 art. 130 - 164 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
- Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

- Informacja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku  (pdf) Załącznik nr 1 do decyzji KO (pdf)
- Zasady rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 oraz do Szkoły Przysposabiającej Do Pracy w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej (pdf)