Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Rekrutacja rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywać się będzie
od 13 maja do 25 czerwca 2019 roku.

 

DROGI GIMNAZJALISTO, DROGI ÓSMOKLASISTO

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO NASZEJ SZKOŁY 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6
w Rudzie Śląskiej

 

Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 jest złożenie w sekretariacie teczki z następującymi dokumentami:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwestionariuszem osobowym kandydata
  (pobierz wzór wniosku doc lub pdf)

 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum

 • Trzy zdjęcia

 • Badania kwalifikujące do zawodu (skierowanie do Medycyny Pracy otrzymasz w naszej szkole)

 • Karta zdrowia ucznia

 • Opinia wychowawcy klasy (wzór)

 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (należy dostarczyć po zakończeniu roku szkolnego)

 • Opinia psychologa (jeśli brakuje aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)

Orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego (jeśli takie posiada) 


Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Rudzie Śląskiej


Warunkiem przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest złożenie w sekretariacie teczki z następującymi dokumentami

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwestionariuszem osobowym kandydata 
  (pobierz wzór wniosku doc lub pdf)
 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego• Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Opinia wychowawcy klasy (wzór)
 • Opinia psychologa szkolnego (jeśli brakuje aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • Trzy zdjęcia
 • Karta zdrowia ucznia

Orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego (jeśli takie posiada)


Zapraszamy !

Harmonogram rekrutacji


Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
(wniosek+ aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
od 13 maja do 25 czerwca 2019 roku
(do godz. 1200
od 26 lipca do 30 lipca
2019 roku
2 Dostarczenie do szkoły
świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
oraz
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.
od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku
(do godz. 1500
  ---------------
3 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji. do 16 lipca 2019 roku do 20 sierpnia 2019 roku
4 Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezkwalifikowanych kandydatów. 16 lipca 2019 roku 21 sierpnia 2019 roku
5
Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom.
 
od 16 do 18 lipca 2019 roku  21-23 sierpnia 2019 roku
6 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 16 lipca do 24 lipca 2019 roku 21-29 sierpnia 2019 roku
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 25 lipca 2019 roku 30 sierpnia 2019 roku

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r poz.586.)
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 16 marca 2017roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017.610)
- Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku wraz ze zmianą nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, 
 (pdf) Załącznik nr 1 do decyzji KO (pdf)
- Zasady rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 oraz do Szkoły Przysposabiającej Do Pracy w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej (pdf)