Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Rekrutacja rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywać się będzie
od 18 maja do 18 czerwca 2018 roku.

oraz do Szkoły Przysposabiającej Do Pracy
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej
 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6
w Rudzie Śląskiej

 

Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 jest złożenie w sekretariacie teczki z następującymi dokumentami:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwestionariuszem osobowym kandydata
  (pobierz wzór wniosku)

 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum

 • Trzy zdjęcia

 • Badania kwalifikujące do zawodu (skierowanie do Medycyny Pracy otrzymasz w naszej szkole)

 • Karta zdrowia ucznia

 • Opinia wychowawcy klasy (wzór)

 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (należy dostarczyć po zakończeniu roku szkolnego)

 • Opinia psychologa (jeśli brakuje aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)

Orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego (jeśli takie posiada) 


Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Rudzie Śląskiej


Warunkiem przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest złożenie w sekretariacie teczki z następującymi dokumentami

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwestionariuszem osobowym kandydata 
  (pobierz wzór wniosku)
 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego• Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Opinia wychowawcy klasy (wzór)
 • Opinia psychologa szkolnego (jeśli brakuje aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • Trzy zdjęcia
 • Karta zdrowia ucznia

Orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego (jeśli takie posiada)


Zapraszamy !

Harmonogram rekrutacji


Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
(wniosek+ aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
od 18 maja do 18 czerwca 2018 roku od 13 lipca do 17 lipca
2018 roku
2 Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum  oraz
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 roku   ---------------
3 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji. do 5 lipca 2018 roku do 9 sierpnia 2018 roku
4 Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezkwalifikowanych kandydatów. 6 lipca 2018 roku 10 sierpnia 2018 roku
5
Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom.
 
do 6 lipca 2018 roku  do 13 sierpnia 2018 roku
6 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 6 lipca do 12 lipca 2017 roku do 13 sierpnia 2018 roku
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 13 lipca 2018 roku 14 sierpnia 2018 roku
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r poz.586.)
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 16 marca 2017roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017.610)
- Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019. (pdf) Załącznik nr 1 do postanowienia KO (pdf)
-  Zasady rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 oraz do Szkoły Przysposabiającej Do Pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej (pdf)