Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Nowoczesna kadra - przedsiębiorczy uczeńZespół Szkół nr 7 wraz z Zespołem Szkół nr 1, Zespołem Szkół nr 2, Zespołem Szkół nr 3, Zespołem Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej oraz  Rudzką Agencją Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.(Realizatorzy Projektu) bierze udziału w projekcie „Nowoczesna kadra - przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
PODDZIAŁANIE 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Projekt skierowany jest do:
- uczniów i uczennic ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej (drugie klasy branżowych szkół pierwszego stopnia/drugie i trzecie klasy Techników)
- nauczycieli i nauczycielek ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej

W ramach projektu u czestnicy otrzymają wsparcie:
w przypadku uczniów i uczennic:
- wyznaczenia indywidualnego planu działania
- doradztwa edukacyjno – zawodowego wraz jobcoachingiem
- warsztatów z autoprezentacji
- warsztatów z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
- kursów zawodowych pozwalających podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje
- kursów prawo jazdy
- staży uczniowskich
w przypadku nauczycieli i nauczycielek:
- studiów podyplomowych
- kursów zawodowych pozwalających podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli/nauczycielek zawodu, wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic ww. szkół dzięki organizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego z jobcoachingiem, staży uczniowskich oraz kursów zawodowych umożliwiających podnoszenie umiejętności, kompetencji i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych.
 

Wartość projektu: 1 961 490,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 667 266,50 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (pdf)