Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Termin egzaminu zawodowego nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch etapów:
• etapu pisemnego
• etapu praktycznego.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów),

  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania


Wynik egzaminu zawodowego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.


Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje 

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


Ważne informacje dla zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe etap pisemny znajdziesz tutaj.