Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Termin egzaminu zawodowego nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch etapów:
• etapu pisemnego
• etapu praktycznego.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z etapu pisemnego:
• z części pierwszej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
• z części drugiej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

2) z etapu praktycznego co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Wynik egzaminu zawodowego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.


Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje 

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


Ważne informacje dla zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe etap pisemny znajdziesz tutaj.