Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
W przyszłość nowych możliwości

Zaproszenie do projektu  - W przyszłość nowych możliwości
 

Projekt pn.: „W przyszłość nowych możliwości” realizowany jest przez Śląską Akademię Nauki i Rozwoju w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją Zarządzającą jest – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Celem Projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji poprzedzoną diagnozą potrzeb osób objętych wsparciem oraz podjęcie zatrudnienia spośród uczestników projektu. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 733-982-587.

strona projektu: http://www.sanir.pl
Regulamin rekrutacji uczestników projektu
Formularz zgłoszeniowy do projektu